ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Οργάνωση λογιστηρίων και παροχή συμβουλών για την επιλογή και την παραμετροποίηση προγραμμάτων ERP/CRM για την έκδοση στοιχείων, την παρακολούθηση της εμπορικής/παραγωγικής δραστηριότητας και την τήρηση βιβλίων.

Δημιουργία και σχεδιασμός οικονομικών μελετών κάθε μορφής για κοινοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ.

Υπηρεσίες Διαχείρισης και Υποστήριξης των προγραμμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους και παροχή οικονομικών συμβουλών για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.

Ορέστης Κωνσταντινίδης, Αγρίνιο ΕΣΠΑ

Αξιολόγηση επενδυτικής πρότασης και επιλογή κατάλληλου προγράμματος.

Προετοιμασία φακέλου για χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος.

Σύνταξη και υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου.

Παρακολούθηση & διαρκής υποστήριξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης της εγκεκριμένης επένδυσης.

Ενημέρωση και καθοδήγηση του εργοδότη σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου.

Ολοκλήρωση διαδικασιών οριστικής επαλήθευσης – πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.