ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η σοβαρή και υπεύθυνη τήρηση των λογιστικών βιβλίων στην Ελλάδα (απλογραφικών και διπλογραφικών), αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, γιατί υπάρχουν πολλοί νόμοι που καθορίζουν, με βαριά πρόστιμα, τον τρόπο που κάθε εταιρεία πρέπει να τηρεί τα βιβλία της. Από τα βιβλία προκύπτουν κάθε μήνα προς απόδοση, σύμφωνα με το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας, έμμεσοι φόροι, παρακρατούμενοι φόροι επιχειρηματικής δραστηριότητας φόροι μισθωτών υπηρεσιών, τέλη προς απόδοση κλπ.

 

Το γραφείο μας παρέχει με Συμβούλους – Λογιστές Α’ και Β’ τάξεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου:

number-one

Σύνταξη καταστατικών και εταιρικών για σύσταση εταιρειών κάθε νομικής μορφής – μεταβολή – διάλυση κάθε μορφής εταιρείας.

number-two

Διεκπεραίωση σε Γ.Ε.ΜΗ. , Δ.Ο.Υ. και Ασφαλιστικά Ταμεία όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την ίδρυση κάθε μορφής επιχείρησης.

number-three

Πλήρη λογιστική κάλυψη όσον αφορά την  τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών.

number-four

Πλήρη κάλυψη στις φορολογικές αρχές με αυτοπρόσωπη παρουσία.

number-five

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και αναδιοργάνωση των λογιστηρίων.

number-six

Παρακολούθηση της πορείας της κάθε επιχείρησης με συχνή ανάλυση όλων των οικονομικών δεδομένων.

number-seven

Έκδοση χρηματοοικονομικών καταστάσεων – reporting.

number-eight

Εργασίες εκκαθάρισης, λύσης και οριστικής διάλυσης επιχειρήσεων.

number-nine

Τήρηση των βιβλίων πλήρως μηχανογραφημένα, στο γραφείο μας ή στην έδρα της εταιρείας, με προγράμματα απολύτως σύμφωνα με τους ελληνικούς φορολογικούς νόμους.