ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παροχή συμβουλών για την κατάλληλη επιλογή προσωπικού και τον προϋπολογισμό μισθολογικού κόστους.

Σύνταξη ατομικών συμβάσεων εργασίας για κάθε μορφής συνεργασία με τους εργαζόμενους.

Μηχανογραφημένη τήρηση της μισθοδοσίας των εταιρειών με δικά μας προγράμματα.

Παροχή ειδικών συμβουλών για οποιοδήποτε θέμα μισθοδοσίας σε συνεργασία με αξιόλογους εξωτερικούς συνεργάτες.

Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ , ΦΜΥ καθώς και κάθε απαραίτητου εντύπου στο πρόγραμμα «Εργάνη» του Υπουργείου Εργασίας.

Υποστήριξη προγραμμάτων ΟΑΕΔ για την επιδότηση προσληφθέντος προσωπικού.

Υποστήριξη και Συμβουλευτική επιχειρήσεων στα πλαίσια πρόληψης ελέγχου από ΙΚΑ – ΣΕΠΕ.